అనువాదలహరి

మన వారసత్వం… జోసెఫ్ ప్లంకెట్, ఐరిష్ కవి

రాజ సంతతికి అనూచానంగా వస్తున్న వారసత్వం:

తొలి రాజవీరుల పిల్లలూ, వాళ్ళ పిల్లల పిల్లలూ

ఘనకార్యాలు సాధించడం ద్వారానూ, గొప్పవస్తువులు

నిర్మించడం ద్వారానూ వాళ్ళ కలలను నిజం చేసారు.

పోరాటాలు ఏసిన ఆ చేతులు, పురాతన విషాదాంత

నాటకాలలో చిరస్థాయిగా నిలిచిన గుండెకోతలు

సూర్యచంద్రులున్నంతకాలం కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాయి

వాళ్ళ వారసుల తలలు అధికారానికి తలవంచవు.

వాళ్ల చేతులు ఇప్పటికీ, వాళ్ళ తాతముత్తాతల

అస్థికలను దాచిన ఈ మట్టిని పరిరక్షిస్తూనే ఉన్నాయి.

తమ ప్రజల భవిషత్తు కోసం వాళ్ళ ధర్మాగ్రహం

అగ్నిపర్వతంలా ఎప్పుడూ లోలోపల రగులుతూనే ఉంది.

ఆ వైరిఖడ్గమూ వాళ్ళ కన్నీళ్ళనూ,

రక్తాన్నీ బహుమానంగా గెలుచుకో లేదు.

ప్రశాంతజీవితాకాంక్షతో సిగ్గువిడిచి

ఈ వారసత్వాన్ని ఎవరూ వదులుకోరు.

.

జోసెఫ్ మేరీ ప్లంకెట్

21 November 1887 – 4 May 1916

ఐరిష్ జాతీయవాద కవి

కుతూహలం రేకెత్తించే ఇతని జీవిత విశేషాలు ఇక్కడ.

.

.

Our Heritage

.

This heritage to the race of kings:

Their children and their children’s seed,

Have wrought their prophecies in deed

Of terrible and splendid things.

The hands that fought, the hearts that broke

In old immortal tragedies,

These have not failed beneath the skies:

Their children’s heads refuse the yoke.

And still their hands shall guard the sod

That holds their fathers’ funeral urn;

Still shall their hearts volcanic burn

With anger of the sons of God.

No alien sword shall earn as wage

The entail of their blood and tears.

No shameful price for peaceful years

Shall ever part this heritage.

.

Joseph Mary Plunkett.

21 November 1887 – 4 May 1916

Irish Nationalist Poet 

Poem Courtesy:  https://archive.org/details/poetry01assogoog/page/n294

 

కొడుక్కి ఆశీస్సులతో… థామస్ మెక్డొనా, ఐరిష్ కవి

భగవంతుడు నీకు సందేహించనవసరంలేని

బలాన్నీ, స్పష్టంగా దర్శించగల శక్తినీ ఇచ్చుగాక.

పోరాటాలెప్పుడూ ఒక లక్ష్యంకోసమే

స్వాతంత్య్రంకోసం చేసే పోరాటం సుదీర్ఘం,

అది నువ్వు నీ ఆగ్రహం, పోరాటంద్వారా సాధించడమే

నా జీవితానికి కొనసాగింపు.

కానీ, సెయింట్ సిసీలియా విందురోజున

పుట్టిన నీవంటి బుజ్జి పాపాయికి

నే నిపుడు నీ వయసుకి తగిన రీతిలో

లౌకిక ఆనందాలు కలగాలని ఆలపించాలి.

అతి సాధారణమైనవి: నీ బాల్యం, నీ కౌమారం

ఏ ఒడిదుడుకులూ లేకుండా ధైర్యంతో

అమాయకత్వంతో, సత్యసంధతతో సాగాలని.

ఇంత పిన్న వయసులో ఉన్న నీకు

మనసా, వాచా, కర్మణా సిద్ధించుగాక.

.

థామస్ మెక్డొనా

1 February 1878 – 3 May 1916

ఐరిష్ కవి

 

 

Wishes for my Son

(Addressed to his first child Donnachd born in 1912)

.

God to you may give the sight

And the clear undoubting strength

Wars to knit for single right,

Freedom’s war to knit at length,

And to win, through wrath and strife

To the sequel of my life.

But for you, so small and young,

Born on St. Cecilia’s Day,

I in more harmonious song

Now for nearer joys should pray-

Simple joys: the natural growth

Of your childhood and your youth,

Courage, innocence and truth:

These for you, so small and young

In your hand and heart and tongue.

.

Thomas MacDonagh

1 February 1878 – 3 May 1916

Irish Poet

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/poetry01assogoog/page/n294

 

%d bloggers like this: