అనువాదలహరి

నేను నమ్మకం వీడను… డేనియల్ వెబ్స్టర్ డేవిస్, అమెరికను కవి

ఈ పరీక్షలన్నీ నాకే ఎందుకు వస్తాయో తెలీదు

కష్టాలన్నీ గుంపుగా ఒకదానివెనక ఒకటి వస్తాయెందుకో

నాకు భగవంతుని లీలలు అర్థం కావు ,

నా సుఖాలెందుకు చిరకాలముండవో

నా ఆశలన్నీ ఎందుకు త్వరలోనే మట్టిపాలవుతాయో

అయినా, నేను నమ్మకాన్ని విడవను.

ఆశల ఆకాసం మీద ఎప్పుడూ దట్టమైన నీలినీడలే తారాడతాయి

ఈ ప్రపంచం నిండా దుఃఖమే నిండి ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది

కానీ ప్రశాంతతతో, అతను చేసిన కమ్మని వాగ్దానాన్నే నమ్ముతాను

ఎన్నడూ మాట తప్పని ఆ చెయ్యిని విడిచిపెట్టను

జీవితంలో ఎంత గొప్ప కష్ట సమయం ఆసన్నమయినా

ఒక్కసారి తల పైకెత్తి చూస్తాను, నమ్మకం విడవను.

నా జీవితం అతని చేతుల్లో భద్రం అని ఎరుగుదును

ఏది జరిగినా, చివరకి, భగవంతుని పూర్తిగా నమ్మి

సేవచేసే వాళ్ళకీ, ఆశలు ఎంత అణగారి మట్టిపాలయినా

పిల్లలు ఆధారపడినట్లు అతనిపై ఆధారపడే

వారికీ, అందరికీ మంచినే ఒనగూర్చాలి;

నేను ఇప్పటికీ అతన్ని విశ్వసిస్తాను.

.

డేనియల్ వెబ్స్టర్ డేవిస్

(1862 – 1913) 

అమెరికను కవి.

Daniel Webster Davis
Image Courtesy:
https://www.encyclopediavirginia.org/Davis_D_Webster_1862-1913

.

I can Trust

.

I can not see why trials come,

And sorrows follow thick and fast;

I can not fathom His designs,

Nor why my pleasures cannot last,

Nor why my hopes so soon are dust,

But, I can trust.

When darkest clouds my sky o’er hang,

And sadness seems to fill the land,

I calmly trust His promise sweet,

And cling to his ne’er failing hand,

And, in life’s darkest hour, I’ll just

Look up and trust.

I know my life with Him is safe,

And all things  still must work for good

To those who love and serve our God,

And lean on Him as children should,

Though hopes decay and turn to dust

I still will trust.

.

Daniel Webster Davis

(1862 – 1913)

American Poet

Read the poet’s Bio here

 Poem Courtesy:

https://archive.org/details/africanamericanp00joan/page/375

%d bloggers like this: