అనువాదలహరి

ఒక చలి రాత్రి… సారా టీజ్డేల్, అమెరికను కవయిత్రి

నా కిటికీ అద్దం మంచుతో మెరుస్తోంది

లోకం అంతా ఈ రాత్రి చలికి వణుకుతోంది

చంద్రుడూ, గాలీ రెండంచుల కత్తిలా

భరించశక్యంకాకుండా బాధిస్తున్నారు.

భగవంతుడా! ఇలాంటపుడు తలదాచుకుందికి

కొంపలేనివాళ్లనీ, దేశద్రిమ్మరులనీ రక్షించు.

దేముడా! మంచుమేతలు వేసిన వీధుల్లో దీపాల

వెలుగుకి తచ్చాడే నిరుపేదలని కరుణించు.

మడతమీదమడతవేసిన తెరలతో వెచ్చగా,

నా గది ఇప్పుడు వేసవిని తలపిస్తోంది.

కానీ ఎక్కడో, గూడులేని అనాధలా

నా మనసు చలికి మూలుగుతోంది.

.

సారా టీజ్డేల్

(August 8, 1884 – January 29, 1933)

అమెరికను కవయిత్రి

220px-Sara_Teasdale._Photograph_by_Gerhard_Sisters,_ca._1910_Missouri_History_Museum_Photograph_and_Print_Collection._Portraits_n21492

.

A winter Night

.

My windowpane is starred with frost,

The world is bitter cold tonight,

The moon is cruel, and the wind

Is like a two-edged sword to smite.

God pity all the homeless ones,

The beggars pacing to and fro,

God pity all the poor tonight

Who walk the lamp-lit streets of snow.

My room is like a bit of June,

Warm and close-curtained fold on fold,

But somewhere, like a homeless child,

My heart is crying in the cold.

.

Sara Teasdale

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/collectedpoemsof00teas/page/29

%d bloggers like this: