అనువాదలహరి

సత్యశోధకుడు… ఇ. ఇ. కమింగ్స్, అమెరికను కవి

ఓ సత్య శోధకుడా!

ఉన్న ఏ త్రోవనూ అనుసరించి పోవద్దు

ప్రతి త్రోవా ఎక్కడికో తీసుకుపోతుంది…

సత్యం ఇక్కడ ఉంటే!
.

ఇ. ఇ. కమింగ్స్

(October 14, 1894 – September 3, 1962)

అమెరికను కవి

.

.

Seeker of Truth

.

seeker of truth

follow no path

all paths lead where

truth is here.

.

E E Cummings

(October 14, 1894 – September 3, 1962)

American Poet

Poem Courtesy:

https://100.best-poems.net/seeker-truth.html

%d bloggers like this: