అనువాదలహరి

ఆనందానుభూతి… రేమండ్ కార్వర్, అమెరికను కవి

అప్పటికింకా పూర్తిగా తెల్లారలేదు.

బయట చీకటిగానే ఉంది. కాఫీ కప్పు

పట్టుకుని కిటికీ దగ్గరకి వెళ్ళాను

సాధారణంగా వేకువనే ముసురుకునే ఆలోచనలతో

రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ

వార్తాపత్రికలు పంచే కుర్రాడూ

వాడి స్నేహితుడూ కనిపించారు.

ఇద్దరూ స్వెట్టర్లు వేసుకుని నెత్తిమీద టోపీపెట్టుకున్నారు

ఒక కుర్రాడి భుజానికి సంచీ వేలాడుతోంది.

వాళ్ళు ఎంత ఆనందంగా కనిపించారంటే

ఈ కుర్రాళ్ళసలు ఏమీ మాటాడుకోడం లేదు.

వాళ్ళకే గనుక చెయ్యాలనిపిస్తే

ఇద్దరూ చెట్టపట్టాలేసుకునే వారు

ఇది ప్రశాంత ప్రభాత సమయం.

వాళ్ళు ఇద్దరూ కలిసి పనిచేస్తున్నారు.

ఇద్దరూ మెల్లగా నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు.

ఆకాశం ఇప్పుడిప్పుడే తెల్లబడుతోంది,

చంద్రుడింకా నీటిలో పాలిపోయి కనిపిస్తున్నాడు.

ఆ సౌందర్యం క్షణికమైనా

ఆ సమయంలో మృత్యువూ, ఆశలూ, చివరకి

ప్రేమకూడ ఆలోచనల్లోకి చొరబడదు.

అసలు ఆనందానుభూతి

అకస్మాత్తుగా కలుగుతుంది. అక్కడితో ఆగిపోదు.

మీరు ఏ ఉదయాన్నైనా మాటాడ్డానికి ప్రయత్నించి చూడండి.

.

రేమండ్ కార్వర్

(May 25, 1938 – August 2, 1988)

అమెరికను కవి

.

Happiness

.

So early it’s still almost dark out.

I’m near the window with coffee,

and the usual early morning stuff

that passes for thought.

When I see the boy and his friend

walking up the road

to deliver the newspaper.

They wear caps and sweaters,

and one boy has a bag over his shoulder.

They are so happy

they aren’t saying anything, these boys.

I think if they could, they would take

each other’s arm.

It’s early in the morning,

and they are doing this thing together.

They come on, slowly.

The sky is taking on light,

though the moon still hangs pale over the water.

Such beauty that for a minute

death and ambition, even love,

doesn’t enter into this.

Happiness. It comes on

unexpectedly. And goes beyond, really,

any early morning talk about it.

.

Raymond Carver

(May 25, 1938 – August 2, 1988)

American Poet

Poem Courtesy:

https://100.best-poems.net/happiness.html

%d bloggers like this: