అనువాదలహరి

బహుమతి… ఏంటొనెట్ డి కూర్సే పాటర్సన్, అమెరికను కవయిత్రి

ఉదయ సంధ్య తన విమలకంతో తూర్పున రంగులద్దుతుంది,

మధ్యాహ్నం తన పుష్యరాగంతో బంగారపు తళుకులీనుతుంది, 

సాయం సంధ్య కెంపులూ, కురువిందలతో మెరుగు పెడుతుంది, 

కానీ, రవ్వలాంటి చుక్కతో, రేయి ఆ బహుమతిని ఎగరేసుకుపోతుంది.

.

ఏంటొనెట్ డి కూర్సే పాటర్సన్

17 Sep 1866 – 30 Apr 1925

అమెరికను కవయిత్రి

.

The Award

.

The dawn’s lovely opal lights the eastern skies,

Noon brings a topaz all one golden glow

Then sunset doth a burnished ruby show,

But night, with a diamond star, bears off the prize.

.

Antoinette de Coursey Patterson

17 Sep 1866 – 30 Apr 1925

American

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/sonofmeropeandot00pattiala/page/54

.

%d bloggers like this: