అనువాదలహరి

నిండుచంద్రుడు… తూ ఫూ, చీనీ కవి

గోపురం మీద… ఒంటరిగా, రెండురెట్లు కనిపిస్తున్న చంద్రుడు.

రాత్రి నిండిన ఇళ్ళ వరుసలుదాటి, చల్లగా తగిలే నది కెరటాలమీద

నిలకడలేని వర్ణమిశ్రమాన్ని నలుదిక్కులా వెదజల్లుతున్నాడు.

అల్లికచాపలమీద చూస్తే పట్టువలకంటే మిన్నగా మెరుస్తున్నాడు.

ఆచ్ఛాదనలేని కొండ శిఖరాలు; అంతటా నిశ్శబ్దం. ఉన్న నాలుగు

చుక్కలమధ్యనుండీ అడుగుతడబడకుండా తేలిపోతున్నాడు. నా తాతలనాటి

తోటలో పైన్, లవంగ చెట్లు బాగా పెరిగాయి. ఎటుచూసినా వెలుగు వరద.

ఏకకాలంలో, పదివేల చదరపుమైళ్ల మేరా దాని కాంతిలో మునిగిపోయింది.

.

తూ-ఫూ

(712- 770)

చీనీ కవి

Full Moon

.

Above the tower — a lone, twice-sized moon.

On the cold river passing night-filled homes,

It scatters restless gold across the waves.

On mats, it shines richer than silken gauze.

Empty peaks, silence: among sparse stars,

Not yet flawed, it drifts. Pine and cinnamon

Spreading in my old garden . . . All light,

All ten thousand miles at once in its light!

.

Tu Fu (aka  Du Fu)

(712- 770)

Chinese Poet

Poem Courtesy:

http://famouspoetsandpoems.com/poets/tu_fu/poems/2190

%d bloggers like this: