అనువాదలహరి

గుప్పెడు మట్టి… హెన్రీ లూయీ వివియన్ డెరేజియో, భారతీయ (బెంగాలీ) కవి

అప్పటికి ఆకాశం లేతనీలిరంగు సంతరించుకుంది

గగన మండలం మీదకి సూర్యుడు ఇంకా అడుగుపెట్టలేదు.

చిటారుకొమ్మమీద కోయిల గొంతెత్తి ప్రభాతగీతమాలపిస్తోంది,

చిక్కని ఆకుపచ్చని ప్రకృతి సువాసనలతో గుబాళిస్తోంది.

జూలియన్, నేనూ అలా నడుచుకుంటూ నడుచుకుంటూ

ఈ నేల గర్వించే గొప్ప వ్యక్తి సమాధి దగ్గర ఆగేము.

శిలాఫలకం అతని పేరూ, వయసూ, ఘనతా ప్రకటిస్తోంది.

అతను సాధించిన ఘనకార్యాలకీ, అతనిమీద కురిపించిన

ప్రశంసల జల్లుకీ నాకు నోటమాట రాలేదు, నాకు తెలియకుండానే

అతని సాధనకీ, జీవిత విస్తృతికీ నాలో అసూయ పొడచూపింది:

ఎవరో గొప్పవ్యక్తి మాటలే, ‘మనిషొక మహత్తర సృష్టి ‘

అనీ నేనూ చిలకపలుకు పలికేను; జూలియన్ వొంగి

అక్కడనుండి కొంత మట్టిని తనచేతిలోకి తీసుకుని

ఇలా అన్నాడు, “చూడు! మనిషంటే మరేమీ కాదు, ఇది!”

.

హెన్రీ లూయీ వివియన్ డెరోజియో

(12th Aug 1809- 26th Dec 1831)

భారతీయ (బెంగాలీ) కవి

.

Dust

.

Of soft cerulean colour was the sky,

The sun had not yet risen o’er the scene,

The wild lark sang his morning hymn on high,

And heaven breathed sweetly o’er the foliage green

Julian and I walked forth, and soon we came

Unto the tomb of a high son of fame ;

The marble told his deeds, his years, and name.

Struck with his greatness, and the sounding praise

That was bestowed upon him, I began

Almost to envy him the race he ran:

Man is a noble work, the wise man says,

And so said I ; but Julian stooped, and took

Some dust up in his hand, and bade me look

Upon it well, and then he cried, ‘See, this is man !’

April, 1827

.

Henry Louis Vivian Derozio

(12th Aug 1809-  26th Dec 1831)

Indo-Anglian Poet, 

ప్రకటనలు
%d bloggers like this: