అనువాదలహరి

నిజమైన ప్రేమికుడు… రూమీ, పెర్షియన్ కవి

నిజమైన ప్రేమికుడికి మతం అంటూ ఏదీ ఉండదు,

ఈ సత్యాన్ని గ్రహించుకో.

కారణం, ప్రేమే అభిమతమైనవారికి దేని మీదా

అటు విశ్వాసమూ ఉండదు, ఇటు అగౌరవమూ ఉండదు.

అసలు, ప్రేమలో పడినప్పుడు

ఈ శరీరం, బుద్ధి, మనసు, ఆత్మల ఉనికే ఉండదు.

ప్రేమలో ఆ స్థితిని చేరుకో.

అప్పుడు నీకు వియోగమన్న ప్రశ్నే ఉండదు.

.

రూమీ

13వ శతాబ్దం

పెర్షియను కవి .

Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi

.

True lover

.

A true Lover doesn’t follow any one religion, 
be sure of that.
Since in the religion of Love, 
there is no irreverence or faith.
When in Love, 
body, mind, heart and soul don’t even exist.
Become this Love, 
and you will not be separated again.

.

Rumi

Persian Poet

Poem Courtesy:

https://www.rumi.net/rumi_poems_main.htm

%d bloggers like this: