అనువాదలహరి

మాటల యుద్ధం … దిమిత్రిస్ వారోస్, గ్రీకు కవి

నేనొక ఎడారిలో జలపాతాన్ని

మేఘంలేకుండా కురిసిన చినుకుని

అందరికీ తెలిసిన, ఇంకాపుట్టని బిడ్డని

నువ్వు ఎన్నడూ అనుభూతిచెందని

ఒకానొక అనుభవాన్ని.

నేను నీ మనసుమీద పైచెయ్యి సాధించగలను

తలుపుతాళం తీసి,నువ్వు సముద్రాన్ని తలుచుకున్నపుడు

‘ఇది అని అనలేని’ జ్ఞాపకాన్నై నీ దరిజేరుతాను.

నువ్వు వాచీ చూసుకుని

సమయం మించిపోయిందనుకున్నప్పుడు

నేనొక క్షణికమైన భ్రాంతినై కనిపిస్తాను.

నేను నీ మనసుతో ఆడుకోగలను

నేను నీ కనులవెనుకే దాగి ఉన్నాను

నేను నీ కలలనిండా పరుచుకున్నాను

నన్ను నీ ప్రతి కోరికలోనూ చూడగలవు

నీలో ఇంకా చిగురించని కోరికలలో కూడా.

నేను నీ మనసుతో ఆటాడుకోగలను.

నువ్వు చేరలేని చోటుల్లో నేనుండగలను.

నువ్వు స్పృశించలేని ప్రదేశాలు నా ఉనికి.

అయితే, నువ్వు ఎప్పుడూ నిరీక్షించేది … నేనే

నీ జీవితాన్ని పట్టి ఉంచేదీ … నేనే.

నేను నీ మనసుతో ఎత్తుకుపైఎత్తులు వెయ్యగలను కానీ,

అది నాకేమీ సరదా కాదని ఒట్టేసి చెప్పగలను.

భరించలేని ఒంటరితనాన్ని అనుభవిస్తున్నాను

నాకో శరీరం అంటూ లేకపోవడం వల్ల,

శరీరం ఉన్న నువ్వు, నన్ను నీలో భాగంగా గుర్తించవు.

.

డిమిత్రిస్ వారోస్

(1949 – 7 Sept 2017)

గ్రీకు కవి

.

Mind Games

.

I am a waterfall in the desert.

A rain from a cloudless sky.

A well known but unborn child.

An instance of experience

that you never had.

I play mind games with your brain.

When you strike the keys and remember the sea

I come as indefinable memory.

When you look at your watch

and the time has passed

you feel me like a fleeting hallucination.

I play mind games with your brain.

I’m nesting behind your eyes.

I’m ranging through your dreams.

You are finding me in all of your desires.

In all of those are absent from you.

I play mind games with your brain.

I stand in the places that you cannot reach.

I exist where you cannot touch upon.

But I am what you always waiting for

I m what holds your life on.

I play mind games with your brain.

But I swear this is not a fun.

I feel unbearable loneliness.

Because I do not have a body

And you, that you have, refuse me yours.

.

Dimitris Varos

(1949 – 7 September 2017)

Greek Poet

Poem Courtesy:

http://famouspoetsandpoems.com/poets/dimitris_varos/poems/23550

ప్రకటనలు
%d bloggers like this: