అనువాదలహరి

నల్లపిల్ల మరణం… కౌంటీ కలెన్, అమెరికను కవి

ఆమె గుండెలమీద రెండు తెల్ల గులాబులతో

తలదగ్గరా, కాళ్ళదగ్గరా రెండు తెల్ల కొవ్వొత్తులతో

నల్ల ‘మెడోనా’ లా ఆమె సమాధిలో పరుంది.

పెళ్ళికొడుకు మృత్యువుకి ఆమె పట్ల ప్రేమ.

తల్లి ఆమెని పెళ్ళికూతురులా అలంకరించడానికి

ఆమె ప్రధానపుటుంగరాన్ని తాకట్టు పెట్టింది;

ఈ రాత్రి తనను తాను చూసుకుని పెళ్ళికూతురు

గర్వంగా నృత్యం చేస్తూ ఆడుతూ పాడుతుంది.

.

కౌంటీ కలెన్

(30 May 1903 – 9 January 1946)

అమెరికను కవి

.

.

A Brown Girl Dead

.

With two white roses on her breasts,

White candles at head and feet,

Dark Madonna of the grave she rests;

Lord Death has found her sweet.

Her mother pawned her wedding ring

To lay her out in white;

She’d be so proud she’d dance and sing

to see herself tonight.

.

Countee Cullen (Born Countee LeRoy Porter)

(30 May 1903 –  9 January 1946)

American Poet

Poem courtesy:

http://famouspoetsandpoems.com/poets/countee_cullen/poems/2425

%d bloggers like this: