అనువాదలహరి

నిజమైన ఉపవాస దీక్ష… రాబర్ట్ హెర్రింగ్, ఇంగ్లీషు కవి

వంటగది శుభ్రంచేసుకుని
సామాన్ల జాబితా కుదించి
మాంసం,తినుబండారాలను తగ్గించడమా
ఉపవాసదీక్ష అంటే?

మాంసపు రుచులు
విడిచిపెట్టి
కంచాన్ని
చేపలతో నింపడమా?

లేక, కొన్నాళ్ళు తిండి మానేసి,
కండకోల్పోయి చర్మంవేలాడేలా సుక్కి
నీరసంతో తలవాల్చుకుని
విచారించడమా?

ఎంతమాత్రం కాదు! నీ కంచంలోని
అన్నమూ, మాంసమూ
ఆకొన్న మరొక జీవికి
అందించడం ఉపవాసమంటే.

అక్కరలేని మతవివాదాలనుండి
ఏనాటివో, తరగని చర్చలనుండి
వాటివల్ల కలిగే ద్వేషాన్నుండి
జీవితాన్ని త్రుంచి విముక్తంచెయ్యడం. 

విచారమగ్నమైన హృదయంతో
భోజనసామగ్రికి బదులు
చేసే పాపాల్ని తగ్గించుకోవడం
ఉపవాసదీక్షవహించడం అంటే!
.

రాబర్ట్ హెర్రిక్

24 ఆష్టు 1591 – 15 అక్టోబర్ 1674

ఇంగ్లీషు కవి.

.

.

A True Lent

.

Is this a fast,—to keep 

    The larder lean,       

        And clean   

From fat of veals and sheep?

 

Is it to quit the dish              

    Of flesh, yet still       

        To fill

The platter high with fish?   

 

Is it to fast an hour,     

    Or ragg’d to go,               

        Or show      

A downcast look, and sour? 

 

No! ’t is a fast to dole   

    Thy sheaf of wheat, 

        And meat,           

Unto the hungry soul. 

 

It is to fast from strife, 

    From old debate      

        And hate,—

To circumcise thy life.          

 

To show a heart grief-rent;   

    To starve thy sin,     

        Not bin,—   

And that ’s to keep thy Lent.

.

Robert Herrick

24 August 1591 – buried 15 October 1674

English Poet

The World’s Best Poetry.

Eds: Bliss Carman, et al. 

Volume IV. The Higher Life.  1904.

VI Human Experience

Poem Courtesy: https://www.bartleby.com/360/4/180.html

%d bloggers like this: