అనువాదలహరి

ఈ భూమ్మీద అందరూ… అలెగ్జాండర్ బ్లోక్, రష్యను కవి

.

ఈ భూమ్మీద అందరూ గతిస్తారు… నీ యవ్వనం, నీ తల్లిదండ్రులూ;
నీ భార్య నిన్ను వంచించవచ్చు, నీ ఆప్తమిత్రుడు నిన్ను విడిచిపోవచ్చు,
కానీ, ధృవందగ్గర అద్దంలాంటి ఈ నేలనీ చూస్తూ
ఒక అలౌకికమైన ఆనందాన్ని అనుభవించడం ఎలాగో నేర్చుకో.

నీ దోనెలోకి నువ్వు ఎక్కు, మంచుగోడల మధ్యనుండి
దూరానకనిపిస్తున్న ధృవానికి సాగిపో; నీ వాళ్ళు నిన్నెలా ప్రేమించేరో,
ఎలా పోరాడేరో, ఏమి సాధించేరో, ఎలా మరణించేరో, ఒక్కొక్కటే మరిచిపో;
నిరంతరం నిన్ను బాధించే కష్టాల చిఠ్ఠా మరుగున పడనీ.

మెల్లమెల్లగా తెరలుతెరలుగా అడుగుపెట్టే శీతపవనాలకి
వణికుతున్నా, నీ శరీరం ఎలాగైతే అలవాటు పడిపోయిందో, అలాగే
ఒకసారి ఈ శరీరంనుండి మిరిమిట్లుగొలిపే జీవకళ తొలగిపోగానే,
ఇక్కడకుచెందిన దేనికోసమూ అది దేబిరించకుండా ఉండేట్టు అలవాటు చెయ్యి.
.
అలెగ్జాండర్ బ్లోక్
(28 November 1880 – 7 August 1921)
రష్యను కవి.

Aleksandr Blok

Photo and Poem  Courtesy:

https://www.poetryloverspage.com/yevgeny/blok/all_on_earth.html

“All On the Earth…”

1909

.

All on the earth will die – and youth and mother,

Wife will betray you, leave once faithful friend,

But you learn to enjoy the bliss another –

Look in a mirror of the polar land.

Get on your bark, sail to the distant Pole

In walls of ice – and bit by bit forget

How they loved there, perished, fought, gained goal…

Forget your passions’ ever painful set.

And let your soul, tiered all to bear,

Come used to shudder of the slow colds –

Such that it will not crave for something here,

When once from there the dazzling lighting bolts.

Aleksandr Blok

(28 November 1880 – 7 August 1921)

Russian Poet

Translated by Yevgeny Bonver, July, 2002

చిన్నిపెట్టె… వాస్కో పోపా, సెర్బియన్ కవి

ఇక్కడ “చిన్ని పెట్టె” ఒక ప్రతీక. అది మనిషి జ్ఞాపకాలకీ, మెదడుకీ కూడా సంకేతం కావొచ్చు. ఇలా సున్నితంగా ప్రారంభమైన జీవితం, దృశ్య, శ్రవణాది ఇంద్రియాల అనుభూతుల్నీ, వాటి జ్ఞాపకాలను పోగుచేసుకోవడం ప్రారంభిస్తుంది. ఇంత చిన్నదీ, ప్రపంచం గురించి అవగాహన చేసుకుంటూ, ప్రపంచాన్ని తనలో ఇముడ్చుకోగలిగేలా ఎదిగిపోతుంది. ఈ జ్ఞాపకాలని ఇతరులతో పంచుకుంటుంది. వయసు మీరినపుడు అందులో కొన్ని పోగొట్టుకుంటుంది. నిజానికి ఎవరికైనా, జీవితమంతా అనుభూతుల, జ్ఞాపకాల భరిణ. అందుకే వాటిని పదిలంగా కాచుకోవాలని చెబుతున్నాడు కవి.

***

ఈ చిన్ని పెట్టెకు పాలపళ్ళు మొలిచి,
కొంత పొడుగు ఎదిగి
ఒళ్ళు చేసి, ఈ శూన్యావరణంలో
దానికి ఒక రూపం ఏర్పడుతుంది.

ఒకప్పుడు తను పట్టిన బీరువా
ఇపుడు తనలో ఇమడగలిగేలా
క్రమంగా ఎదుగుతూ ఎదుగుతూ పోతుంది.

అదింకా పెద్దవుతూ పోతుంటే
ఇప్పుడు ఆ గది తనలో ఇమిడిపోతుంది,
తర్వాత ఈ ఇల్లూ, ఈ ఊరూ, ఈ భూమి
చివరకి ఈ విశ్వం అందులో ఇముడుతుంది.

ఈ చిన్నిపెట్టెకు తన బాల్యం గుర్తుంటుంది
అమితమైన కాంక్షతో
తిరిగి తనో చిన్న పెట్టె ఐపోతుంది.

ఇపుడా చిన్నిపెట్టెలో
ఈ విశ్వమంతా సూక్ష్మరూపంలో ఉంది.
ఇపుడు మీరు సులభంగా జేబులో పెట్టుకోవచ్చు,
ఎవరైనా దొంగిలించవచ్చు, మీరు పోగొట్టుకోవచ్చు.

కనుక ఆ చిన్నిపెట్టె జాగ్రత్త !
.
వాస్కో పోపా

June 29, 1922 – January 5, 1991

సెర్బియన్ కవి

 

.

The Little Box

.

`The little box gets her first teeth
And her little length
Little width little emptiness
And all the rest she has

The little box continues growing
The cupboard that she was inside
Is now inside her

And she grows bigger bigger bigger
Now the room is inside her
And the house and the city and the earth
And the world she was in before

The little box remembers her childhood
And by a great longing
She becomes a little box again

Now in the little box
You have the whole world in miniature
You can easily put in a pocket
Easily steal it lose it

Take care of the little box
.
Vasko Popa
June 29, 1922 – January 5, 1991
Serbian Poet

Poem Courtesy:

https://www.poemhunter.com/poem/the-little-box/

%d bloggers like this: