అనువాదలహరి

స్నేహితులు మూడు రకాలు…. రూమీ, పెర్షియన్ కవి

నే చెపుతున్నా, వినుకో: స్నేహితులు మూడు రకాలు

మనని వాడుకునే వాళ్ళు, స్నేహం నటించేవాళ్ళు, నిజమైన స్నేహితులూ.

.

ఎదో కొంత విదిల్చి, నిన్ను వాడుకునే వాడిని వదిలించుకో

తియ్యగా మాటాడుతూనే, నటించేవాడు నిన్ను మోసగించకుండా చూసుకో.

.

కానీ, నిజమైన స్నేహితుడిని మనసులో పదిలపరుచుకో

కష్టపడవలసి వచ్చినా, భరించు. కానీ, అతన్ని చెయ్యిజారనియ్యకు.

.

రూమీ

(30 సెప్టెంబరు 1207 – 17 డిసెంబరు 1273)

పెర్షియన్ సూఫీ కవి

.

Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi

 

Friends are three types…
.
Friends are three types, I’ll tell you:

The user, the faker, and the true!

.

Throwing a crumb, cut the user loose!

Speaking sweetly, don’t let fakers abuse!

.

But the true friend, keep him in your heart;

Walk the extra mile, don’t let him depart!

.

Rumi

(1207 – 1273)

Persian  Sufi Poet


Translation: Maryam Dilmaghani.

poem Courtesy:  Persian Poetry in English

%d bloggers like this: