అనువాదలహరి

చిత్రం… లూయీ అంటర్ మేయర్, అమెరికను కవి

ఊపిరి తీయనివీ, కంటి చూపు లేనివీ,

వాటికే మరణం లేకపోవడం ఏమిటి?!

చైతన్యం ఎరుగని ఒక బండరాయికీ, పిసరంత

నేలకీ శాశ్వతత్వం అనుగ్రహించబడటం ఏమిటి?!

ఒక ధూళికణం, ఒక మట్టి బెడ్డ

భగవంతుడి అపురూపమైన వరానికి నోచుకుంటాయి.

దారి పక్కన పడుండే గులకరాయికి

చావు లేదు.

మన తాత ముత్తాతలు కోసిన గడ్డి పరకలు

ఇప్పుడు వాళ్ళ సమాధులమీద మొలుస్తున్నాయి.

కనీ కనిపించకుండా ప్రవహించే పిల్లకాలువలు

అనవరతంగా ప్రవహిస్తూ ఎండిపోతుంటాయి.

పేలవంగా, నిశ్చలంగా పడి ఉండే ఇసకరేణువులకి

ఎటువంటి మరణమూ లేదు.

మనిషి బలవంతుడూ, తెలివైనవాడూ,

గొప్పవాడూ కనుకనే అతనికి మరణం.

.

లూయీ అంటర్ మేయర్

(October 1, 1885 – December 18, 1977)

అమెరికను కవి

.

.

Irony

Why are the things that have no death 

The ones with neither sight nor breath! 

Eternity is thrust upon 

A bit of earth, a senseless stone. 

………………

………………

Left blank for copyright reasons

……………………. 

The grass our fathers cut away 

Is growing on their graves to-day;         

The tiniest brooks that scarcely flow 

Eternally will come and go. 

…………………………

Left blank for copyright reasons

…………………………..

But Man is great and strong and wise—         

                       And so he dies. 

.

Louis Untermeyer

(October 1, 1885 – December 18, 1977)

American Poet, Critic and editor

Poem Courtesy:

https://allpoetry.com/poems/read_by/Louis%20Untermeyer?page=1

%d bloggers like this: