అనువాదలహరి

కాలం… హెన్రీ వాన్ డైక్, అమెరికను

కాలం

ఎదురుచూసే వారికి బహునెమ్మదిగా గడుస్తుంది

భయపడే వారికి మరీ తొందరగా గడిచిపోతుంది

శోకించేవారికి ఎంతకీ తరగదు

ఆనందంతో గంతులేసేవాళ్లకి ఇట్టే పరిగెడుతుంది

కానీ ప్రేమికులకి

అసలు దాని ఉనికే తెలీదు.

.

హెన్రీ వాన్ డైక్ Jr.

(November 10, 1852 – April 10, 1933)

అమెరికను కవి

Henry Van Dyke Jr.

 

Time is…

.

Time is

Too slow for those who wait,

Too Swift for those who Fear,

Too long for those who grieve,

Too Short for those who rejoice;

But for those who Love,

Time is not.

 .

Henry Van Dyke Jr.

(November 10, 1852 – April 10, 1933)

American

Poem Courtesy: https://americanliterature.com/author/henry-van-dyke/poem/time-is

 

%d bloggers like this: