అనువాదలహరి

గూడు… లూయీ అంటర్ మేయర్, అమెరికను కవి

అలవాటుపడిన అన్ని చక్కనైన త్రోవలనీ విడిచి,
నీ పెదాలకీ, కనులకీ వీడ్కోలు పలికి
నిన్ను మరొక మనిషిలో కనుగొనే ప్రయత్నం …
నీకు ప్రశంసా? నమ్మక ద్రోహమా?

నేను పొందినదాన్నే ఎందుకు వెతుకుతున్నాను,
అరచేతికి అందినదాన్నే ఎందుకు దూరాల వెతుకుతున్నాను?
ఎందుకో నాకు తెలీదు. కానీ ఒకటి మాత్రం చెప్పగలను
ఎలాగైనా నిన్ను చివరకి పట్టుకోవాలని తపిస్తున్నాను.

నాకు తెలిసిందల్లా ప్రేమకు లెక్కలేనన్ని ఆలంబనలున్నాయనీ,
ఆకలిగొన్న కడుపు లెక్కలేనన్ని వీధులు తిరగాలనీ;
సౌందర్యం ఒక కల, ఈ నేలని నడిపించేదదే;
నన్ను నా గూటికి చేర్చేదీ అదే!
.
లూయీ అంటర్ మేయర్
(October 1, 1885 – December 18, 1977)
అమెరికను కవి, విమర్శకుడు

 

Home

Is it a tribute or betrayal when,
Turning from all the sweet, accustomed ways,
I leave your lips and eyes to seek you in
Some other face?

Why am I searching after that I have,
And going far to find the near at hand?
I do not know— I only know I crave
To find you at the end.

I only know that Love has many a hearth,
That Hunger has an endless path to roam,
And Beauty is the dream that drives the earth
And leads me home.

Louis Untermeyer
(October 1, 1885 – December 18, 1977)
American Poet, Anthologist and Critic.

https://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/browse?volume=8issue=6page=22

%d bloggers like this: