అనువాదలహరి

కొల్లగొను…జాన్ఎస్.మిల్లర్  జూనియర్

 

ఒక వసంతపు గులాబి ఇంత అందంగా

విరియగలదని ఎన్నడూ కలగనలేదు.

పోతూ పోతూ ఒక వసంతం నన్నింతగా

కొల్లగొంటుందని ఎన్నడూ తెలుసుకోలేదు .

 

.

జాన్ ఎస్. మిల్లర్ జూనియర్

కవి గురించి సమాచారం ఇవ్వలేనందుకు చింతిస్తున్నాను.

కవిత Poetry Magazine సెప్టెంబరు 1916 సంచిక లో వచ్చింది (దిగువ నిచ్చిన లింకు చూడుడు)

Ravage

I did not dream one summer’s rose

Could blossom so luxuriantly.

I never knew one summer’s close

Could take so much away from me.

John. S. Miller Jr.

%d bloggers like this: