అనువాదలహరి

అల్లర్లు … ఛార్ల్స్ బ్యుకోవ్ స్కీ, అమెరికను కవి

నా జీవితకాలంలో ఈ నగరం
తగలడిపోవడం రెండుసార్లు చూశాను.
అందులో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవలసిన విషయం
అన్నీ అయిపోయాక
రాజకీయనాయకులు
రంగం మీద కనిపించడం,
వ్యవస్థలోని లోపాలు ఏకరవుపెట్టి
దానిని మార్చడానికి
పేదలకి అనుకూలంగా
కొత్త చర్యలు చేపట్టాలని
వాదించడం.

మొదటిసారి
ఏ మార్పులూ జరగలేదు.
ఈ సారీ ఏ మార్పులూ
జరగబోవు.

బీదలు బీదలుగానే కొనసాగుతారు
నిరుద్యోగులు
నిరుద్యోగులుగానే కొనసాగుతారు.
ఇల్లులేనివాళ్ళు
ఇల్లులేనివాళ్ళుగానే మిగులుతారు.

కానీ రాజకీయనాయకులుమాత్రం
భూమ్మీద బాగా బలిసి,
చక్కగా హాయిగా బ్రతుకుతారు.
.
ఛార్ల్స్ బ్యుకోవ్స్కీ
August 16, 1920 – March 9, 1994

జర్మన్-అమెరికను కవి,నవలాకారుడు, కథకుడు

The riots

I’ve watched this city burn twice

in my lifetime

and the most notable thing

was the arrival of the

politicians in the

aftermath

proclaiming the wrongs of

the system

and demanding new

policies toward and for the

poor.

nothing was corrected last

time.

nothing will be corrected this

time.

the poor will remain poor.

the unemployed will remain

so.

the homeless will remain

homeless

and the politicians,

fat upon the land, will live

very well.

..

Charles Bukowski

August 16, 1920 – March 9, 1994

German-born American poet, novelist, and short story writer.

Poem Courtesy: https://bukowski.net/poems/the_riots.php

Relief… Manasa Chamarti, Telugu, Indian

O Vault of Heaven!

When you sizzle all of a sudden

With a streak of lightning

Or, when I rattle feverishly

To find expression to an idea

What a turmoil it is!

But when

Once you melt down to drops…

And I flow into a poem…

What a relief of tranquility!

.

Manasa Chamarti

Telugu Poet

Indian

Photo Courtesy: Manasa Chamarti

.

శమన

నువ్వున్నట్టుండి

ఒక మెరుపువై వణికినా

నే నిలువెల్లా జ్వలించి

ఒక ఆలోచనై చలించినా

ఎంత అలజడి!

చినుకుల్లా కురిసేక నీలోనూ

కవిత్వమై కరిగాక నాలోనూ…

ఆకాశమా!

తేలికపడ్డాక

ఎంత ప్రశాంతత!

.

మానస చామర్తి

తెలుగు కవయిత్రి

%d bloggers like this: