అనువాదలహరి

నేను మళ్ళీ ఈ త్రోవలో రాను… అజ్ఞాత కవి

[కాకతాళీయంగా మనకి ఈ మనుజ జన్మ వచ్చిందనీ, మనకున్న జీవితం ఒకటేననీ, మంచి అన్నది ఏది చేద్దామనుకున్నా దాన్ని వాయిదా వెయ్యకుండా ఒంట్లో శక్తీ, మనసులో తలపూ ఉన్నప్పుడే ఆచరించాలనీ సున్నితంగా చెప్పిన కవిత]

ఈ బాధామయ ప్రపంచం లోంచి,

ఒకే ఒక్కసారి నేను నడిచిపోతాను.

ఎవరికయినా మంచి చెయ్యాలన్నా

బాధపడుతున్న ఏ సాటిమానవుడిపట్లనైనా

కరుణ చూపించాలన్నా

నాకు ఒంట్లో శక్తి ఉన్నప్పుడే చెయ్యనీండి.

వాయిదా వెయ్యడానికి లాభం లేదు.

ఎందుకంటే నాకు స్పష్టంగా తెలుసు

ఈ త్రోవలో మళ్ళీ నేను రానని!

.

అజ్ఞాత కవి

I Shall Not Pass This Way Again

.

Through this toilsome world, alas!

Once and only once I pass,

If a kindness I may show,

If a good deed I may do

To a suffering fellow man,

Let me do it while I can.

No delay, for it is plain

I shall not pass this way again.

.

Anonymous

Poem Courtesy:

https://www.poetrynook.com/poem/i-shall-not-pass-way-again

%d bloggers like this: