అనువాదలహరి

నీకోసం రోదించను… ఎలెన్ గేట్స్, అమెరికను కవయిత్రి

నువ్వు రావాలని పదే పదే కోరుకుంటూ రోదించను
… నా జీవితమంతా రోదిస్తూ అసలు గడపను;
కానీ ఎంతకాలం సూర్యాస్తమయాలు ఎర్రబడుతూ,
సుప్రభాతాలు ఆలస్యం కాకుండా వస్తుంటాయో
అంతకాలమూ నేను ఒంటరిగానే ఉంటాను…
నీ చేతినీ, మాటనీ, నవ్వునీ, ముద్దునీ కోల్పోతూ.

నీ పేరు తరచుగా స్మరించను,
కొత్తముఖాలకి ఏం అర్థమౌతుంది గనక
ఓ రోజు అనుకోకుండా ఒక పెద్ద తుఫాను వచ్చిందనీ
నా తోటని బోసి చేసి పోయిందనీ చెబితే?
ఆ తర్వాత నువ్వు పోయావు, నీ జాగాలో
తలెత్తుకుని మరీ నిశ్శబ్దం నిలబడి ఉంది.

ఈ వియోగం ఎన్నాళ్ళో ఉండదు లే,
… నేను నెమ్మదిగా నడిస్తే నడవొచ్చుగాక,
కానీ అనంతత్వాన్ని చేరుకుంటాను,
నువ్వు వెళ్ళిన దారి కనుక్కుంటాను;
అందాకా, నా పని నేను చూసుకుంటూ, బయటకి
పోయే తలుపు తెరుచుకునే వేళకై ఎదురుచూస్తాను.
.

ఎలెన్ గేట్స్

12 August 1835 – October 1920

అమెరికను కవయిత్రి

.

I Shall Not Cry Return

.

I shall not cry Return! Return!

— Nor weep my years away;

But just as long as sunsets burn,

— And dawns make no delay,

I shall be lonesome — I shall miss

Your hand, your voice, your smile, your kiss.

Not often shall I speak your name,

— For what would strangers care

That once a sudden tempest came

— And swept my gardens bare,

And then you passed, and in your place

Stood Silence with her lifted face.

Not always shall this parting be,

— For though I travel slow,

I, too, may claim eternity

— And find the way you go;

And so I do my task and wait

The opening of the outer gate.

.

Ellen M. Huntington Gates

12 August 1835 – October 1920

American Poet

Poem Courtesy:

https://www.poetrynook.com/poem/i-shall-not-cry-return

%d bloggers like this: