అనువాదలహరి

మడుగు…. లయొనెల్ ఆబ్రహామ్స్, దక్షిణాఫ్రికా

నే నెక్కడ లోతుగా
ఉంటానో మీరు కనిపెట్టవచ్చు
అదంతా బురదమాటు రహస్యం.
నా ఉపరితలంపై పరుచుకుంది
సువిశాలమైన నీలాకాశం
.
లయొనెల్  ఆబ్రహామ్స్
1928–2004
దక్షిణాఫ్రికా

.

Pool

Where I’m deepest
you may discern
a few muddy secrets.
My surface contains
the whole open sky. 

.

Lionel Abraham

1928–2004

South African Poet

Poem Courtesy: http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poet/item/5380/10/Lionel-Abrahams

%d bloggers like this: