అనువాదలహరి

కొండమీద ఒక మధ్యాహ్నం… ఎడ్నా సెంట్ విన్సెంట్ మిలే, అమెరికను కవయిత్రి

ఈ ఆకాశం క్రింద
నా అంత ఆనందంగా ఎవరూ ఉండరు.
నే ఒక వంద పుష్పాలు తాకుతాను
కానీ, ఒక్కటీ తురుమను.

నేను మేఘాల్నీ, కొండ కొనకొమ్ముల్నీ
ప్రశాంత వదనంతో తిలకిస్తాను.
గాలి ఎలా పచ్చికని అవనతం చేస్తూ పోతుందో
పచ్చిక తిరిగి ఎలా తలెత్తుకుంటుందో చూస్తాను.

దూరాన ఉన్న మా ఊరిలో
దీపాలు వెలిగే వేళకి
మా ఇల్లు ఎక్కడ ఉందా అని చూసి, గుర్తించి
కొండ దిగడం ప్రారంభిస్తాను.
.
ఎడ్నా సెంట్ విన్సెంట్ మిలే
అమెరికను కవయిత్రి
(February 22, 1892 – October 19, 1950)

.

Afternoon on a Hill

I will be the gladdest thing

Under the sun!

I will touch a hundred flowers

And not pick one.

I will look at cliffs and clouds

With quiet eyes

Watch the wind bow down the grass,

And the grass rise.

And when lights begin to show

Up from the town,

I will mark which must be mine,

And then start down!

.

Edna St. Vincent Millay

 (February 22, 1892 – October 19, 1950)

American Poet and Playwright.

Courtesy: Renascence and Other Poems

by Edna St. Vincent Millay (pp 41- 42)

World Public Library Edition

Mitchell Kennerly, New York, 1917.

%d bloggers like this: