అనువాదలహరి

పొద్దుపొడుపు వేళ… డొరతీ పార్కర్, అమెరికను కవయిత్రి

కొందరు మగాళ్ళు,
ఒక పుస్తకాల షాపుని
దాటి పోలేరు.
(ఓ ఇల్లాలా, మనసు రాయి చేసుకో, జీవితకాలం నిరీక్షించు)

కొందరు మగాళ్ళు
చెత్త ఆటలు
ఆడకుండా ఉండలేరు.
(“ఏదీ చీకటిపడే వేళకు రానూ?” అన్నాడు, అప్పుడే సూర్యోదయం కావస్తోంది)

కొందరు మగాళ్ళు
పానశాలను
దాటి రాలేరు.
(నిరీక్షించు, ఎదురుచూడు… చివరకు అదే మిగులుతుంది)

కొందరు మగాళ్ళు
అందమైన స్త్రీని
దాటి పోలేరు.
(భగవంతుడా! అలాంటి వాళ్ళని నాదగ్గరకు పంపకు)

కొందరు మగాళ్ళు
గాల్ఫ్ మైదానం
దాటి రాలేరు.
(పుస్తకం చదువు, కుట్టు కుట్టుకో…  వస్తే ఒక కునుకు తియ్యి)

కొందరు మగాళ్ళు
బట్టలకొట్టు
దాటి రాలేరు.
(నీ జీవితమంతా ఎవరో ఒక మగాడికోసం ఎదురుచూడ్డంతో సరిపోతుంది)
.
డొరతీ పార్కర్
22 August 1893 – 6 June 1967
అమెరికను కవయిత్రి

.

Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org

.

Chant For Dark Hours

Some men, some men

Cannot pass a

Book shop.

(Lady, make your mind up, and wait your life away.)

Some men, some men

Cannot pass a

Crap game.

(He said he’d come at moonrise, and here’s another day!)

Some men, some men

Cannot pass a

Bar-room.

(Wait about, and hang about, and that’s the way it goes.)

Some men, some men

Cannot pass a

Woman.

(Heaven never send me another one of those!)

Some men, some men

Cannot pass a

Golf course.

(Read a book, and sew a seam, and slumber if you can.)

Some men, some men

Cannot pass a

Haberdasher’s.

(All your life you wait around for some damn man!)

.

Dorothy Parker

22 August 1893 – 6 June 1967

American

%d bloggers like this: