అనువాదలహరి

వేదాంతికి చరమశ్లోకం … బిల్ కోయిల్

యుద్ధాలు పాలకుల వినోదానికీ, వారి అధికార దర్పాన్నీ, బలాన్నీ ప్రదర్శించడానికీ తప్ప, పాలితులకు లవలేశమైనా మేలు కలిగించదన్న సత్యం అనాదిగా అందరూ చెబుతున్నదే. దీనినే కవి మరింత చమత్కారంగా చెప్పాడు.

***

అతను మరణించి, కొన్ని వేల రణభూముల 

అంతిమ ప్రతిఫలమైన ధూళికణంగా మారాడు.
.

బిల్ కోయిల్

సమకాలీన అమెరికను కవి

Bill Coyle 

Epitaph for a Philosopher

.

He has become, in death, the dust that yields
the harvest of a thousand killing fields.

.

Bill Coyle

Contemporary American Poet

Poem Courtesy: 

http://www.poemtree.com/poems/EpitaphForAPhilosopher.htm 

%d bloggers like this: