అనువాదలహరి

నవంబరు నెల… వాల్టర్ డి లా మేర్, ఇంగ్లీషు కవి

ఎక్కడ గులాబి ఉందో అక్కడ పిల్లతెమ్మెర ఉంది
ఎక్కడ చక్కని గడ్ది ఉందో అక్కడ మంచుసోన ఉంది
ఇక దొంతరదొంతరలుగా మేఘమాలికలు
అంతుదొరకని వినీల విహాయస వీధుల్లో
“లార్క్” తోపాటు విహరిస్తూనే ఉన్నాయి.

చెయ్యి ఎక్కడ ఉందో అక్కడ వేడి లేదు
జుత్తు ఎక్కడ ఉందో అక్కడ పసిడివెలుగు లేదు
ఏకాకిగా, దెయ్యంలా
ముళ్ళపొదలక్రింద
ప్రతి ముఖం ప్రేతకళ సంతరించుకుని ఉంది

ఎక్కడ మాటవినవస్తోందో, అక్కడ చలిగాలి వీస్తోంది
నాగుండె ఎక్కడ ఉందో అక్కడ కన్నీరే కన్నీరు
ఇక నా విషయానికి వస్తే
ఏమి చెప్పమంటావు బిడ్డా!ఎప్పటిలాగే
ఎక్కడ ఆశ అల్లుకుందో అక్కడ నిశ్శబ్దం తాండవిస్తోంది.
.

వాల్టర్ డి లా మేర్

25 April 1873 – 22 June 1956

ఇంగ్లీషు కవి.

.

November

There is wind where the rose was,

Cold rain where sweet grass was,

And clouds like sheep

Stream o’er the steep

Grey skies where the lark was.

Nought warm where your hand was,

Nought gold where your hair was,

But phantom, forlorn,

Beneath the thorn,

Your ghost where your face was.

Cold wind where your voice was,

Tears, tears where my heart was,

And ever with me,

Child, ever with me,

Silence where hope was.

.

Walter de la Mare

25 April 1873 – 22 June 1956 

English Poet 

Poem Courtesy:

http://www.poemtree.com/poems/November.htm

%d bloggers like this: