అనువాదలహరి

వెడల్పైన కుంచె … ఆల్ఫ్రెడ్ నికోల్, అమెరికను కవి

శీతకాలం పొద్దు తిరిగిన సాయం వేళ

తెల్లని భవనాలకి శ్రామికులు తెలుపు రంగులు పూస్తుంటే,

వాళ్ళ నిచ్చెనల నీడలు, ముసురుకుంటున్న చీకట్లని

కలుసుకుందికి గోడలు ఎగబ్రాకుతున్నాయి.

.

ఆల్ఫ్రెడ్ నికోల్

జననం: 1956

అమెరికను కవి.

Photo Courtesy: https://www.alfrednicol.com/

Wide Brush

        (Vanity of vanities, says the Preacher; all is vanity.

                                                                Eccl. 12:8)

Late afternoon, in the slant winter light,

Where men are painting the white buildings white,

The shadows of their ladders climb the walls

To meet the covering darkness as it falls.

Alfred Nicol

Born : 1956

American

 

Poem courtesy:

http://www.poemtree.com/poems/WideBrush.htm

%d bloggers like this: