అనువాదలహరి

సత్యదర్శనము… కొవెంట్రీ పాట్ మోర్, ఇంగ్లీషు కవి

ఒక వ్యర్థ కవి, నూటికొక్కడు

తనపరిసరాల్ని పరికిస్తాడు, కానీ, తక్కినపుడు

అతని అవగాహనకి అందనంత సౌందర్యవంతంగా ఉండే సృష్టి,

అతనికి కుకవి హాస్యం కంటే పేలవంగా కనిపిస్తుంది.

ప్రేమ ప్రతి వ్యక్తినీ జీవితంలో ఒక్కసారి మేల్కొలుపుతుంది;

మనిషి తన బరువైన కనులెత్తి, పరికిస్తాడు;

ఆహ్! ఒక సౌందర్యవంతమైన పేజీ బోధించలేనిదేమున్నది!

దాన్ని ఆనందంతో చదువుతారు, మళ్ళీ పుస్తకం మూసేస్తారు.

కొన్ని కృతజ్ఞతలూ, కొన్ని దూషణలూ గడచిన తర్వాత,

చాలమంది అన్నీ మరిచిపోతారు, కానీ, ఎలా చూసినా,

గుర్తుపెట్టుకోలేని చిన్నపిల్లవాడి కలలా, అది

వాళ్లజీవితంలో మధురమైన ఒకే ఒక సందర్భంగా మిగిలిపోతుంది.

.

కొవెంట్రీ పాట్ మోర్

(23 July 1823 – 26 November 1896)

ఇంగ్లీషు కవి.

.

The Revelation

.

An idle poet, here and there,

Looks round him, but, for all the rest,

The world, unfathomably fair,

Is duller than a witling’s jest.

Love wakes men, once a lifetime each;

They lift their heavy lids, and look;

And, lo, what one sweet page can teach,

They read with joy, then shut the book.

And give some thanks, and some blaspheme,

And most forget, but, either way,

That and the child’s unheeded dream

Is all the light of all their day.

.

Coventry Patmore

(23 July 1823 – 26 November 1896)

English Poet

Poem Courtesy:

http://www.poemtree.com/poems/Revelation.htm

 

%d bloggers like this: