అనువాదలహరి

అతని అంతిమ యాత్రలో ఆమె… థామస్ హార్డీ, ఇంగ్లీషు కవి

అతన్ని … తన కడపటి విశ్రాంతి స్థలానికి

నెమ్మదిగా నడుస్తూ తీసుకుపోతున్నారు;

నేనొక అపరిచితవ్యక్తిలా అనుసరిస్తున్నాను;

వాళ్ళు అతనికి బంధువులు; నే నతని ప్రేయసిని

వాళ్ళందరూ నల్లని శోకచిహ్నమైన నలుపుదుస్తుల్లో ఉన్నా,

నేను గాఢమైన రంగులో ఉన్న నా గౌనుని మార్చలేదు;

వాళ్ళు అతనిచుట్టూ ఏ విచారమూ లేకుండా నిలుచుంటారు,

కానీ, నా పశ్చాత్తాపము నన్ను దహిస్తుంది.

.

థామస్ హార్డీ

(2 June 1840 – 11 January 1928)

ఇంగ్లీషు కవి.

.

Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org

.

She — at his funeral

.

They bear him to his resting-place –

In slow procession sweeping by;

I follow at a stranger’s space;

His kindred they, his sweetheart I.

Unchanged my gown of garish dye,

Though sable-sad is their attire;

But they stand round with griefless eye,

Whilst my regret consumes like fire!

.

Thomas Hardy

(2 June 1840 – 11 January 1928)

English Poet and Novelist

Poem Courtesy:

http://www.online-literature.com/hardy/wessex-poems/9/

%d bloggers like this: