అనువాదలహరి

నిరంకుశుడిపై స్మృతిగీతం… ఆడెన్, ఇంగ్లీషు- అమెరికను కవి

అతను ఒక విధమైన వేలెత్తిచూపలేని పరిపూర్ణతకై ప్రాకులాడుతున్నాడు

దానికోసం అతను సృష్టించిన పరిభాష అందరికీ అవగతమే;

అతనికి మనిషుల బలహీనతలు తన మండ ఎరిగినంతగా అవగతం,

అతనికి సైనికపటాలాలన్నా, నావికదళం అన్నా గొప్ప ఇష్టం;

అతను నవ్వితే చాలు, పూజ్య సభాసదులంతా పగలబడి నవ్వుతారు,

అతను రోదిస్తే, రోడ్లపై పసిపిల్లలు మరణిస్తారు.

.

WH ఆడెన్

(21 February 1907 – 29 September 1973)

ఇంగ్లీషు-అమెరికను కవి

.

.

Epitaph on a tyrant

.

Perfection, of a kind, was what he was after

And the poetry he invented was easy to understand;

He knew human folly like the back of his hand,

And was greatly interested in armies and fleets;

When he laughed, respectable senators burst with laughter,

And when he cried the little children died in the streets.

.

W H Auden

(21 February 1907 – 29 September 1973)

English- American Poet

Poem Courtesy;

http://wonderingminstrels.blogspot.in/2002/04/epitaph-on-tyrant-w-h-auden.html 

%d bloggers like this: