అనువాదలహరి

ముప్ఫయ్యవయేటినాటి చిత్తరువు… ఫ్రాంక్ పొలైట్, అమెరికను

ఆ చెట్టు కాండములో

30 వృత్తాలు.

అకస్మాత్తుగా, నన్ను నేనక్కడ చూసుకున్నాను,

చిన్నగా అయి, ఆ కలపలో భాగమైపోయాను,

గాలిని విసరుతూ .

.

ఫ్రాంక్ పొలైట్

 1936-2005

అమెరికను కవి

.

Image at Thirty

30 circles

In the heart of one tree.

Suddenly, I see me there, grown tiny,

Rooted in the wood of the stadium,

Fanning the air.

.

Frank Polite

1936-2005

American

Poem courtesy:

https://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/browse?volume=109&issue=1&page=41

%d bloggers like this: