అనువాదలహరి

స్వేచ్ఛా పురుషుడు … గ్వెండొలీన్ బ్రూక్స్, అమెరికను కవయిత్రి

ఒక గదో, రెండు గదులో, మూడు గదులో
ఉన్న చిరు జీవితంలోకి నిన్ను తీసుకుపోయి
నిన్నొక సీసాలోని సారాయిలా పరిగణిస్తూ చాకచక్యంగా
ఎవరు నిన్ను బంధించగలరు? ఏ స్త్రీ, ఏ భార్యా చెయ్యలేదు.
పొంగిపొరలే రత్నంలాంటి ఆమెకు ఆనందాన్నివ్వడానికి
నిన్ను గిరగిరా తిప్పనిచ్చి మిత్రుడికి పరిచయంచేస్తావు.
ఆ గిరగిరా తిప్పడం ఒక బలహీనత. ఒకసారి స్వాతంత్య్రాన్ని
చవిచూసేక అప్పటినుండి నువ్వు ఏ బిరడాలూ అనుమతించలేవు.

ప్రతి స్త్రీ జాగ్రత్తగా ముందే ఆలోచించుకోవాలి.
వారానికి ఒకసారి తనే ప్రమాదఘంటికలు మ్రోగిస్తోందేమోనని.
.

గ్వెండోలీన్ బ్రూక్స్

అమెరికను కవయిత్రి

Photo Courtesy: https://www.poetryfoundation.org/poems-and-poets/poets/detail/gwendolyn-brooks

.

The Independent Man

.

Now who could take you off to tiny life

In one room or in two rooms or in three

And cork you smartly, like the flask of wine

You are? Not any woman. Not a wife.

You’d let her twirl you, give her a good glee

Showing your leaping ruby to a friend.

Though twirling would be meek. Since not a cork

Could you allow, for being made so free.

A woman would be wise to think it well

If once a week you only rang the bell.

.

Gwendolyn Brooks

June 7, 1917 – December 3, 2000

American

%d bloggers like this: