అనువాదలహరి

అందరూ పాడిన పాట… సీ ఫ్రై ససూన్, ఇంగ్లీషు కవి

అందరూ ఒక్కసారి పాట అందుకున్నారు;
నాలో ఎంత ఉత్సాహం పొంగిపొరలిందంటే
పంజరంలో బంధించబడిన పక్షులు విముక్తులై
తెల్లని పూదోటలమీద రెక్కలల్లార్చుకుంటూ
పచ్చనిపొలాలమీదుగా విహరిస్తూ విహరిస్తూ
కంటికి కనిపించనంతదూరంవెళ్లినంతగా.

అందరిగొంతుకలూ ఒక్కసారి తారస్థాయికి చేరుకున్నాయి;
సూర్యాస్తమయవేళ సౌందర్యం అందర్నీ ఆవహించింది,
నా మనసు కన్నీటితో పులకించిపోయింది;
భయం పటాపంచలయింది… ఓహ్! కానీ అందరూ
పక్షుల్లాగే… పాటలో పదాలు లేవు; పాట ఇక ఎవరూ పాడలేరు.
.
సీ ఫ్రై ససూన్

(8 September 1886 – 1 September 1967)

ఇంగ్లీషు కవి, సైనికుడు

Siegfried Sassoon
Siegfried Sassoon
Image Courtesy: http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/Jsassoon.htm

.

Everyone Sang

Everyone suddenly burst out singing;

And I was filled with such delight

As prisoned birds must find in freedom,

Winging wildly across the white

Orchards and dark-green fields, on- on- and out of sight.

 

…… deliberately edited… copyrighted poem…. ….

 

Siegfried Sassoon CBE MC

(8 September 1886 – 1 September 1967)

English Poet, Soldier

please Read the  Original Copyrighted poem here

 

%d bloggers like this: