అనువాదలహరి

ముఖంలో గొప్ప ఆకర్షణ ఉంటుంది… ఎమిలీ డికిన్సన్ అమెరికను కవయిత్రి

సరిగ్గా కనీ కనిపించని ముఖంలో
ఎదో తెలియని గొప్ప ఆకర్షణ ఉంటుంది.
పాపం, అది కోల్పోతుందేమోనని
ఆ పిల్ల ముసుగు తొలగించసాహసించదు

కానీ ముసుగుకావల ఏముందో చూస్తుంటుంది
కాసేపు కోరుకుంటూ కాసేపు వద్దనుకుంటుంది.
ఆకారం అందంగా ఉన్న వ్యక్తితో సంభాషణ
కోరికని అణచివేస్తుందేమోనన్న భయంతో

.

ఎమిలీ డికిన్సన్

(December 10, 1830 – May 15, 1886)

అమెరికను కవయిత్రి

 

 Emily Dickinson

Photo Courtesy:

Poetry Foundation

.

A Charm Invests A Face

A charm invests a face

Imperfectly beheld.

The lady dare not lift her veil

For fear it be dispelled.

But peers beyond her mesh,

And wishes, and denies,

Lest interview annul a want

That image satisfies.

.

Emily Dickinson

(December 10, 1830 – May 15, 1886)

American

Poem Courtesy:

http://www.famousliteraryworks.com/dickinson_a_charm_invests_a_face.htm

%d bloggers like this: