అనువాదలహరి

తరుణి… లిండా గ్రెగ్, అమెరికను కవయిత్రి

నేను ఒకప్పుడు హాయిగా బ్రతికిన  నా స్వదేశానికి తిరిగివచ్చేను,

ఎన్నో మార్పులకు లోనై. ఇప్పుడు అవేశం నన్ను ఒత్తిడికి గురిచెయ్యదు.

ఇప్పుడు వాంఛల జాగాలో ఏవి వచ్చి చేరుతాయోనని కుతూహలంగా ఉంది.

నేను ఎంతో మెరుగ్గా ఎక్కడ జీవించేనో అక్కడ తిరుగాడుతున్న

నా గత ప్రకృతికి వికృతిలా ఉన్నానేమో! అటూ ఇటూ తచ్చాడుతూ

విలువైన వస్తువు నాకు కనిపించినపుడు తల పంకిస్తూ.

ఇప్పుడు నా ఇంట్లో గుడ్లగూబల అరుపులు వింటూ నివసిస్తున్నాను. అవి

నేను నెమ్మదిగా మళ్ళీ ఎప్పుడు ఒళ్ళు చేస్తానా అని ఆత్రంగా ఉన్నాయి.

.

లిండా గ్రెగ్

(జననం సెప్టెంబరు 9, 1942 )

అమెరికను కవయిత్రి

.

.

Adult

.

I’ve come back to the country where I was happy

changed. Passion puts no terrible strain on me now.

I wonder what will take the place of desire.

I could be the ghost of my own life returning

to the places I lived best. Walking here and there,

nodding when I see something I cared for deeply.

Now I’m in my house listening to the owls calling

and wondering if slowly I will take on flesh again.

.

Linda Gregg

Born September 9, 1942

American Poetess

Poem Courtesy: http://pgrnair.blogspot.in/2016/09/adult.html

 

%d bloggers like this: