అనువాదలహరి

ఇదిగో నీకే…. వాల్ట్ విట్మన్, అమెరికను

పద! అందరికీ దూరంగా మనిద్దరం కలిసినడుద్దాం;

ఇక మనిద్దరం ఏకాంతంగా ఉన్నాం గనుక
కాసేపు మర్యాదలన్నీ పక్కనబెడతావా?
ప్రారంభించు! నువ్వింతవరకు ఎవరికీ చెప్పనిది నాతో చెప్పు.
విషయమంతా ఉన్నదున్నట్టుగా చెప్పు.
నువ్వు నీ సోదరుడికీ, నీ భార్యకీ (లేదా భర్తకీ), వైద్యుడికీ చెప్పనివన్నీ వినిపించు.

.

వాల్ట్ విట్మన్

మే 31, 1819 – మార్చి 26, 1892 పద

అమెరికను

.

.

To You

.

Let us twain walk aside from the rest;

Now we are together privately,

do you discard ceremony,

Come! Vouchsafe to me what has yet been vouchsafed to none—

Tell me the whole story,

Tell me what you would not tell your brother, wife, husband, or physician.

.

Walt Whitman

May 31, 1819 – March 26, 1892

American poet

Poem Courtesy:

http://100.best-poems.net/you.html

 

 

%d bloggers like this: