అనువాదలహరి

నాకు ప్రేమగా పలకరించే గతవ్యధల ముఖాలంటేనే ఇష్టం… కార్ల్ విల్సన్ బేకర్, అమెరికను కవయిత్రి

స్నేహంగా పలకరించే పాతవ్యధల ముఖాలే నాకిష్టం;
వాటికి తెలియని రహస్యాలంటూ నాకు ఏవీ లేవు.
అవెంత పాతవంటే, అప్పుడెప్పుడో, ఎంత పరుషమైన మాటలు
నేను వినాల్సొచ్చిందో అవి ఈపాటికి మరిచిపోయి ఉంటాయి.

తీక్ష్ణమైన, కనికరంలేని కొత్త వ్యధలచూపులంటే నాకసహ్యం; ఎప్పుడూ
ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడే నన్ను పట్టుకుని అలా నిలబడి నన్నే పరీక్షిస్తుంటాయి.

పాత వ్యధలు ఎంత మార్పుకు లోనయ్యాయో గుర్తుంచుకోగలిగితే
బహుశా, నేను మరింత ధైర్యంగా ఉండగలిగేదాన్నేమో!
.

కార్ల్ విల్సన్ బేకర్ 

13 Oct 1878 – 8 Nov 1960

అమెరికను కవయిత్రి

.

Karle Wilson Baker Photo Courtesy: Wikipedia
Karle Wilson Baker Photo Courtesy: Wikipedia

I Love The Friendly Faces Of Old Sorrows

I love the friendly faces of old Sorrows;

I have no secrets that they do not know.

They are so old, I think they have forgotten

What bitter words were spoken, long ago.

I hate the cold, stern faces of new Sorrows

Who stand and watch, and catch me all alone.

I should be braver if I could remember

How different the older ones have grown.

.

Karle Wilson Baker

13 Oct 1878 – 8 Nov 1960

American Poetess

Poem courtesy: https://archive.org/stream/contemporaryvers00storrich/contemporaryvers00storrich_djvu.txt

%d bloggers like this: