అనువాదలహరి

శ్రామికుడు…. స్కడర్ మిడిల్ టన్, అమెరికను కవి

ష్! నా గుండెలో పనిచేసే శ్రామికుడా!
నువ్వలా పోటుపెడుతుంటే, నాకు నొప్పెడుతోంది.
రాత్రీ, పగలూ లేక, నీ సుత్తి బాదుతూనే ఉంటుంది
నువ్వేమిటి నిర్మిస్తున్నావో నాకు తెలియడం లేదు.

నీ శ్రమకి నాకు అలుపు వచ్చేసింది.
చక్కగా ప్రకాశిస్తున్న కొండమీద
దారితప్పిన ఒంటరి గొర్రెలా
నాకు నిశ్చలంగా ఉండాలనుంది.

విశ్రాంతిలేని నీ పిచ్చి బాదుడు ఆపు!
ఉత్సాహం తగ్గించుకుని తెలివిగా మసలుకో!
నువ్వు కలకాలం నిలిచేదేదీ నిర్మించడం లేదు.
నన్ను కళ్ళు మూసుకుని విశ్రాంతి తీసుకోనీ!
.

స్కడర్ మిడిల్ టన్

(September 9, 1888 –   1959)

అమెరికను కవి

.

The Worker

.

Be quiet, worker in my breast:

  You hurt me, pounding so!

Day and night your hammer rings.

  What you build, I do not know.

I am tired by your effort.

  I would like to be as still

As the solitary sheep

  Scattered on the sunny hill.

Stop your mad, insistent beating!

  Be less eager and more wise!

You are building nothing lasting.

  Let me rest and close my eyes.

 .

Scudder Middleton

(September 9, 1888 –   1959)

American Poet

 

Poem Courtesy: http://www.bartleby.com/273/102.html

Harper’s Magazine

%d bloggers like this: