అనువాదలహరి

శరత్ సంగీతం…. జార్జి జె. డాన్స్, కెనడా

Photo by Reggaeman. Courtesy Wikimedia Commons.

Licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

***

వేసవి వన్నెలతో

రోజులు విసిగెత్తినపుడు

కపిలవర్ణాన్నీ,

బురద రంగునీ హత్తుకుని

రాలి పోగులుపడ్ద

ఎండుటాకులలో ప్రేమకోసమై వెదుకు.

తరచు

ప్రేమ

అలానే

రాలిపడుతుంటుంది.

.

జార్జి జె. డాన్స్.

Born October 28, 1953

కెనడా

George J Dance

Autumn Music

 .

When days grow bored

with summer hues,

embracing brown

and turbid gray,

then look for love

in fallen leaves,

for love too often

falls

that

way.

.

George J. Dance

Born October 28, 1953

Poem Courtesy: http://gdancesbetty.blogspot.in/2010/09/september-song-george-dance_20.html

%d bloggers like this: