అనువాదలహరి

శరత్ సమ్మేళనం … పాలీన్ జాన్సన్

ఇంత సున్నితమైన స్వరమూర్ఛనల వడితో
సంగీతాంబరము నేను సమర్పించగలగడానికి
ఆలపించిన ఈ గీతాలను నను వెన్నాడేలా
వాయులీనం మీద నువు పలికించడమే సుమీ!
.

పాలీన్ జాన్సన్

(March 10, 1861 – March 7, 1913)

కెనడా కవయిత్రి

 

 

.

Pauline Johnson Courtesy : Wikimedia Commons
Pauline Johnson
Courtesy :
Wikimedia Commons
.

AUTUMN’S ORCHESTRA

(Inscribed to One Beyond Seas)

Know by the thread of music woven through
This fragile web of cadences I spin,
That I have only caught these songs since you
Voiced them upon your haunting violin.

.
Pauline Johnson
(March 10, 1861 – March 7, 1913)
Canadian Poetess
poem Courtesy:
http://gdancesbetty.blogspot.in/2010/09/autumns-orchestra-e-pauline-johnson.html
%d bloggers like this: