అనువాదలహరి

మిడుత… లెనోరా స్పేయ ర్అమెరికను కవయిత్రి

మిడుత

దాపున ఉన్న ఏ చెట్టు మీంచో నీ వాడి గొంతు చురకేస్తుంది
నీ వేగానికి గాలిలో నీ జాడలు సెగరేగుతూ ఉంటాయి
సూర్యుడి నులివెచ్చనికిరణాలమీద సానపెట్టిన
చిన్న శబ్ద తరంగం మండుతూ ప్రసరించినట్టు.
.
లెనోరా స్పేయర్

(7 November 1872 – 10 February 1956)
అమెరికను కవయిత్రి

lady_speyer_by_john_singer_sargent

The Locust

Your hot voice sizzles from some cool tree nearby:

You seem to burn your way through the air

Like a small, pointed flame of sound

Sharpened on the ecstatic edge of sunbeams!

.

Leonora Speyer

(7 November 1872 – 10 February 1956)

American

http://www.bartleby.com/273/25.html

Poetry, A Magazine of Verse

%d bloggers like this: