అనువాదలహరి

ప్రత్యూషవేళలో కీచురాళ్ళు… లెనోరా స్పేయర్, అమెరికను

రాత్రల్లా కీచురాళ్ళు అరుస్తూనే ఉంటాయి
చిమ్మచీకటిలాంటి నిశ్శబ్దంలో
చిన్న చిన్న చుక్కలు మిణుకుమిణుకుమన్నట్టు.

వేసవిరాత్రుల నిరామయతలో
క్రమం తప్పని అద్భుతమైన లయతో అవి అరుస్తూనే ఉంటాయి:
నీడల్ని వాటి చిన్నిగొంతులతో మోస్తున్నాయేమోన్నట్టుగా.

కానీ, ప్రత్యూషకిరణాలకి మేల్కొన్న పక్షుల రవాలు
చెట్టునుండి చెట్టుకు ప్రాకుతూ అడివల్లా సందడి నిండినపుడు
ఓ ప్రత్యూష స్వర్ణవర్ణసమ్మేళనమా!
ఒక దాని వెనక ఒకటిగా
కీచురాళ్ళు నిశ్శబ్దాన్ని సంతరించుకుంటాయిసుమా.
.

లెనోరా స్పేయర్,

7 November 1872 – 10 February 1956

అమెరికను

.

lady_speyer_by_john_singer_sargent

 Lady Speyer

Painting by John Singer Sargent, 1907

.

Crickets at Dawn

.

ALL night the crickets chirp,

Like little stars of twinkling sound

In the dark silence.

They sparkle through the summer stillness

With a crisp rhythm:

They lift the shadows on their tiny voices.

But at the shining note of birds that wake,

Flashing from tree to tree till all the wood is lit—

O golden coloratura of dawn!—

The cricket-stars fade slowly,

One by one.

.

 (Poetry, A Magazine of Verse)

Leonora Speyer

7 November 1872 – 10 February 1956

American Poet and Violinist

1927 Pulitzer Prize for Poetry for her book of poetry Fiddler’s Farewell. 

Anthology of Magazine Verse for 1920.

Ed. William Stanley Braithwaite (1878–1962).

 

%d bloggers like this: