అనువాదలహరి

శ్మశాన వైరాగ్యం… W H ఆడెన్, ఇంగ్లీషు కవి

గడియారాలన్నీ ఆపండి, టెలిఫోన్లు కత్తిరించండి,
రసాలూరు బొమికని కొరుకుతూ అరుస్తున్న కుక్కని అరవనీకండి,
చాలు! పియానోవాయించడాన్ని ఆపమనండి, మద్దెలపై గుడ్డకప్పండి
శవపేటికని బయటకి తీసుకు రండి, శోకించేవాళ్ళని దారి ఇవ్వండి.

అతని మరణవార్తని ఆకాశంలో రాసుకుంటూ, విమానాలను
నెత్తిమీద విచారసూచకంగా చక్కర్లు కొట్టనీండి
తెల్లని పావురాల మెడల్లో మెత్తని పట్టు దండలు వెయ్యండి
రాకపోకలు నియంత్రించే పోలీసుల్ని నల్లని చేతిమేజోళ్ళు ధరించమనండి

అతనే నాకు తూరుపూ, పడమరా, ఉత్తరం, దక్షిణం
నా పనిరోజులూ, ఆదివారాల విశ్రాంతీ అతనే
అతనే నా చంద్రుడూ, నా అర్థరాత్రీ, నా మాట, నా గీతం;
నేను ప్రేమ శాశ్వతం అనుకున్నాను; కాదు, నేను తప్పు.

ఇక నక్షత్రాల అవసరం లేదు; అన్నీ ఆరిపెయ్యండి;
చంద్రుణ్ణి మూటగట్టి, సూర్యుణ్ణి ఏ కీలు కా కీలు విడగొట్టండి
సముద్రాల్ని తోడి పారబొయ్యండి, అరణ్యాలను చదునుచెయ్యండి
ఇక ఇప్పుడు ఏదీ ఎందుకూ పనికి రాదని తేలిపోయింది .
.

W H ఆడెన్

21 February 1907 – 29 September 1973

ఇంగ్లీషు కవి

auden

.

Stop All The Clocks, Cut Off the Telephone

.

Stop all the clocks, cut off the telephone,
Prevent the dog from barking with a juicy bone,
Silence the pianos and with muffled drum
Bring out the coffin, let the mourners come.

Let aeroplanes circle moaning overhead
Scribbling on the sky the message He Is Dead,
Put crepe bows round the white necks of the public doves,
Let the traffic policemen wear black cotton gloves.

He was my North, my South, my East and West,
My working week and my Sunday rest,
My noon, my midnight, my talk, my song;
I thought that love would last for ever: I was wrong.

The stars are not wanted now: put out every one;
Pack up the moon and dismantle the sun;
Pour away the ocean and sweep up the wood.
For nothing now can ever come to any good.

.

WH Auden

21 February 1907 – 29 September 1973

English Poet

Poem Courtesy:

http://unix.cc.wmich.edu/~cooneys/poems/auden.stop.html

ప్రకటనలు
%d bloggers like this: