అనువాదలహరి

జీవనామృతం ప్రేమే… రూమీ, పెర్షియన్ కవి

భగవంతునిపై ప్రేమను మించి మిగిలిన సర్వస్వమూ
అది అమృతాశనమైనప్పటికీ
ఆత్మకి ఎంత వేదనాత్మకము?
జీవనామృతాన్ని చేజిక్కించుకోకుండానే
మృత్యువును సమీపించడం లాంటిది.
.
రూమీ

Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi
Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi

Everything other than love for the most beautiful God
though it be sugar- eating.
What is agony of the spirit?
To advance toward death without seizing
hold of the Water of Life.
.
Rumi
Persian Poet, Sufi
13th Century
Poem Courtesy:
http://www.rumi.org.uk/love_poems.html

%d bloggers like this: