అనువాదలహరి

పాత చెప్పులు … రోబెర్తో ఫర్రోజ్, అర్జెంటీనా కవి

నేనిపుడు పాత చెప్పులు మాత్రమే తొడుక్కోగలను.

నేను నడిచే త్రోవ

తొలి అడుగునుండే చెప్పుల్ని అరగదీస్తుంది.

పాత చెప్పులైతే

నా త్రోవని అసహ్యించుకోవు.

అవి మాత్రమే నా రోడ్డు ఎక్కడికి వెళితే

అక్కడికి వెళ్ళగలవు.

ఆ తర్వాత

నువ్వు ఉట్టికాళ్లతో నడవ వలసిందే.
.

రోబెర్తో ఫర్రోజ్

అర్జెంటీనా కవి

 

 

.

Poem 3

.

Now I can only wear old shoes.

The road I follow

wears shoes out from the first step.

….

….

For complete poem  visit the link below

Roberto Juarroz

1925–1995

Argentine Poet

Image and Poem Courtesy:

http://pgrnair.blogspot.in/2012/09/vertical-poetry.html

%d bloggers like this: