అనువాదలహరి

నాల్గు వాయువులు…. సారా టీజ్డేల్, అమెరికను కవయిత్రి

ఆకసంలో విసరుతున్న ఓ నాలుగు వాయువులారా,

మీరు చూస్తునారుగదా ప్రియురాళ్ళెలా మరణిస్తున్నారో

నా ప్రియుడు నాకు విశ్వాసంగా ఉండాలంటే

ఏమి చెయ్యాలో సలహా ఇవ్వండి.

దక్షిణదిక్కునుండి వీచే గాలి ఇలా అంది:

“అతని పెదాలమీద ముద్దుపెట్టకు.”

పడమటి గాలి ఇలా అంది:

అతని గుండెని లోతుగా గాయపరచు”

తూరుపుగాలి ఇలా అంది:

“అతన్ని విందునుండి ఉత్తచేతులతో వెళ్ళగొట్టు”

ఉత్తరపు గాలి ఇలా అంది:

“తుఫానులోకి అతన్ని తోసిపారెయ్”

నువ్వు అతనికంటే దుర్మార్గంగా ఉండకపోతే

నీ ప్రియుడు నీపట్ల కనికరం చూపించడు. “

.

సారా టీజ్డేల్

అమెరికను కవయిత్రి

sara-teasdale

.

Four Winds

“Four winds blowing thro’ the sky,

You have seen poor maidens die,

Tell me then what I shall do

That my lover may be true.”

Said the wind from out the south,

“Lay no kiss upon his mouth,”

And the wind from out the west,

“Wound the heart within his breast,”

And the wind from out the east,

“Send him empty from the feast,”

And the wind from out the north,

“In the tempest thrust him forth,

When thou art more cruel than he,

Then will Love be kind to thee.”

.

Sara Teasdale

American

Poem Courtesy: http://www.mckinley.k12.hi.us/ebooks/pdf/helen10.pdf

%d bloggers like this: