అనువాదలహరి

చెత్తబుట్ట… చార్లెస్ బ్యుకోవ్ స్కీ, అమెరికను కవి

ఇది గొప్పవిషయం. నేను ఇప్పుడే రెండు కవితలు
రాసేనుగాని, రెండూ నచ్చలేదు.
ఈ కంప్యూటర్లో
ఒక చెత్తబుట్టఉంది.
ఆ కవితల్ని అలా తీసుకువచ్చి
చెత్తబుట్టలో
పడేసేను.

ఇక శాశ్వతంగా కనుమరుగైపోయాయి
కాగితం లేదు, చప్పుడు లేదు,
కోపమూ లేదు, అనుబంధమూ లేదు,
ఇప్పుడు
కేవలం శుభ్రంగా ఉన్న తెర
నీకోసం ఎదురుచూస్తుంటుంది.

ఎప్పుడూ ఇదే మేలైనది
సంపాదకులు దాన్ని తిరస్కరించేకంటే
మనమే దాన్ని తిరస్కరించడం.

ముఖ్యంగా ఇలాంటి వర్షపు రాత్రి
రేడియోలో
చెత్త సంగీతం వినిపిస్తున్నపుడు.

నాకు తెలుసు
మీరేమని
ఆలోచిస్తున్నారో:
“అతను డొంకతిరుగుడుగా
వచ్చిన ఈ కవితని కూడా
చెత్తబుట్టలో పడెస్తే బాగుండేది” అని.

హా! హా!  హా!!
హా!!!
 
ఛార్లెస్ బ్యుకోవ్ స్కి

August 16, 1920 – March 9, 1994

అమెరికను కవి

.

charles_bukowskiCharles Bukowski

Courtesy: Wikipedia

.

the trash can

this is great, I just wrote two

poems I didn’t like.

there is a trash can on this

computer.

I just moved the poems

over

and dropped them into

the trash can.

they’re gone forever, no

paper, no sound, no

fury, no placenta

and then

just a clean screen

awaits you.

it’s always better

to reject yourself before

the editors do.

especially on a rainy

night like this with

bad music on the radio.

and now–

I know what you’re

thinking:

maybe he should have

trashed this

misbegotten one

also.

ha, ha, ha,

ha.

.

Charles Bukowski

 August 16, 1920 – March 9, 1994

American Poet

Courtesy:

http://wonderingminstrels.blogspot.in/search?q=charles+bukowski

 

%d bloggers like this: