అనువాదలహరి

చరమ శ్లోకం… కోలరిడ్జ్, ఇంగ్లీషు కవి

నిలు బాటసారీ, క్రైస్తవుడా! నిలు, దేవుని బిడ్డా
సున్నితహృదయుడవై చదువు. ఈ మట్టిక్రింద
ఒక కవి పరుకున్నాడు, కాదు, ఒకప్పుడు అలా కనిపించేవాడు
ఓహ్! ఒక్కసారి S T C కోసం ప్రార్థన చెయ్యి:
అతను అనేక సంవత్సరాలు కష్టపడి కష్టపడి
బ్రతుకులో చావు ఉచూసేదు; చావులో బ్రతుకుచూడనీ అని.
ప్రశంసకి కరుణనీ, కీర్తికి క్షమాపణనీ
క్రీస్తుద్వారా అర్థించాడు. నువ్వూ అదే ప్రార్థించు.
.
శామ్యూల్ టేలర్ కోలరిడ్జ్
21 October 1772 – 25 July 1834
ఇంగ్లీషు కవి

.

Epitaph

Stop, Christian passer-by: Stop, child of God,
And read, with gentle breast. Beneath this sod
A poet lies, or that which once seem’d he –
O, lift one thought in prayer for S. T. C. –
That he who many a year with toil of breath
Found death in life, may here find life in death:
Mercy for praise – to be forgiven for fame –
He ask’d, and hoped through Christ. Do thou the same.

.

Samuel Taylor Colerdige

21 October 1772 – 25 July 1834

English Poet

Poem Courtesy:

http://2dayspoem.blogspot.com/2007/05/epitaph.html

 

%d bloggers like this: