అనువాదలహరి

నా శ్రీమతికి… కాన్రాడ్ ఐకెన్,అమెరికను

ఈ సంగీతంలోగల ఆపాత మధురిమా
అందమైన వస్తువులపట్ల కలిగే ఆపేక్షా,
చీకటిలో చుక్కలనిచూడాలన్న తహతహ
నీరసించిన రెక్కలల్లాడించాలన్న ఆరాటమూ

వెలుగులకెగబ్రాకాలని గులాబి పడే తపనా
నల్లని మట్టిబెడ్డ హృదయపూర్వకమైన చిరునవ్వూ
వెన్నెలపట్ల సముద్రానికుండే అలవిమాలిన ప్రేమా
మంచిదనంనుండి దేవునివరకూ అన్నిటిపైగల మక్కువా

సుందరమైన అన్ని వస్తువులూ, ప్రేమికుని చూపుల్లా
కనులలో ఆర్ద్రతతో అందాన్ని తిలకించగలిగే సర్వమూ…
నీకే అంకితం; ఓ వెలుగురేకా!అవి నువ్వు అందించినవే;
ఈ తారలన్నీ నీకే; ఈ ఆకాశం నువ్వు ప్రసాదించినదే!
.
కాన్రాడ్ ఐకెన్
(August 5, 1889 – August 17, 1973)
అమెరికను కవి

.

To My Wife

Whatever loveliness is in this music,
Whatever yearning after lovely things,–
Whatever crying after stars, in darkness,
Whatever beating of impeded wings:

Whatever climbing of the rose to sunlight,
Sweet-hearted laugh from the dark blind sod:
Whatever madness of the sea for moonlight,
Whatever yearning of the good to God:

All that is beautiful, and all that looks on beauty
With eyes filled with fire, like a lover’s eyes:
All of this is yours; you gave it to me, sunlight!
All these stars are yours; you gave them to me, skies!
.
Conrad Aiken

(August 5, 1889 – August 17, 1973)

American

Poem Courtesy:

http://www.blackcatpoems.com/a/to_my_wife.html

 

%d bloggers like this: