అనువాదలహరి

దాడి… ఎడ్నా సెంట్ విన్సెంట్ మిలే, అమెరికను కవయిత్రి

ఒక ఏడాదిపాటు నిశ్శబ్దంలో మునిగిపోవడంతో
కప్పలు ఎలా అరుస్తాయో మరిచిపోయాను
ఎవ్వరూ అంతగా నడవని ఈ దారిలో నేను ఈ
సాయంవేళ నడవడానికి సాహసించి ఉండకూడదు.

అందం నాకోసం దారికాసింది. లేకుంటే, నాకూ
కప్పల బెకబెకలకీ మధ్య ఎవరు నడుస్తారు?
ఓ నిసర్గ సౌందర్యమా! నన్ను పోనీ,
నేనొక పిరికి మహిళను, ఒక ఇంటి నుండి
వేరొక ఇంటికి పోతున్న దానను!
.
ఎడ్నా సెంట్ విన్సెంట్ మిలే

(February 22, 1892 – October 19, 1950)

అమెరికను కవయిత్రి

Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org
Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org

Assault

I
I had forgotten how the frogs must sound
After a year of silence, else I think
I should not so have ventured forth alone
At dusk upon this unfrequented road.
II
I am waylaid by Beauty. Who will walk
Between me and the crying of the frogs?
Oh, savage Beauty, suffer me to pass,
That am a timid woman, on her way
From one house to another!.
.

Edna St. Vincent Millay

(February 22, 1892 – October 19, 1950)

American 

Poem Courtesy: 

http://www.blackcatpoems.com/m/assault.html

 

 

%d bloggers like this: